Cymru – Ohio 2018

Annwyl

Welcome BBQ, Naturesbase, Tyngwndwn Farm, Cilcennin 23/6/18 am 7 o’gloch

Cymanfa Ganu, nr Trefenter 24/6/18 am 5 o’gloch

 

 

 

 

Cliciwch isod am wybodaeth arddangosfa 

 

Pwythwyr Cilcennin Hyrwyddwyd gan Sonja Turner, artist tecstiliau, mae Pwythwyr Cilcennin yn cyfrannu at ddathliadau Cymru-Ohio 2018 drwy arddangos eu gwaith yn Eglwys y Drindod, Cilcennin, ym Mehefin. Wrth weithio gyda gwahanol dechnegau, mae’r grŵp brwdfrydig yma, nifer ohonynt yn ddi-brofiad tan yn ddiweddar, wedi mwynhau dysgu sgiliau newydd trwy archwilio ac arbrofi gyda lliw, gwead a ffurf. Fe’u hysbrydolwyd gan nifer o ffynonellau megis y tirwedd, bwywd gwyllt a weithiau, gan ei gilydd. Bu ymweld ag Orielau a rhannu gwybodaeth yn fodd o wella statws y grŵp. Maent yn cyfarfod bob yn ail fore Iau yn Neuadd y Pentref, Cilcennin. Bydd yr Arddangosfa ar agor yn Eglwys y Drindod, Cilcennin o 11y.b. tan 6y.h., 26-28 Mehefin, 2018. Cysylltwch â Sonja Turner, shmjturner@gmail.com am ragor o wybodaeth am yr Arddangosfa neu am Bwythwyr Cilcennin.

Flyer Cilcennin Stitchers

 

 

 

 

Flyer Cilcennin History

Lansiad y llyfr “Ar Hynt I Ohio”

 

 

 

Dathliad nesaf: Can ar y cei. 5yp Dydd Sul 1af Ebrill 2018 i gofio 200 mlynedd yn union i’r dyddiad gadawodd y “Cardis” cyntaf harbwr Aberaeron i ddechrau ar eu taith i Ohio.

Cewch i tudalen Facebook: Cymru-Ohio 2018

 

Gyda dim ond tri mis cyn y dathliadau daucanmlwyddiant y flwyddyn nesaf, rydym eisoes wedi llunio rhaglen yn llawn dop o ddigwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal rhwng yr 22ain a’r 30ain o Fehefin 2018. Mae nifer o’n cefndryd Americanaidd wedi dangos diddordeb i ymuno â ni, a’r gobaith yw cynnal digwyddiadau o bob math am bris rhesymol.

Bydd mynediad am ddim i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau, ond pe baem yn codi pris arnoch, fe fyddwn yn ceisio ei wneud mor rhad â phosib. Y newyddion gwych yw bod cynifer o deuluoedd Americanaidd eisoes wedi trefnu llety ar draws Ceredigion yn ystod cyfnod y dathliadau. Maent yn gwybod bod hyn yn gyfle na ddylid ei golli!

Gyda hyn byddwn ninnau yn cwblhau manylion y rhaglen, yn cytuno ar leoliadau ac yn gofalu bod yr artistiad i gyd wedi cael eu trefnu.

Ym mis Tachwedd eleni bydd llyfr sy’n llawn erthyglau diddorol a ysgrifennwyd gan ddisgynyddion yr ymfudwyr yn cael ei gyhoeddi. Yn fuan mi fydd y cyhoeddwr yn gwneud ffurflen ar-lein ar gael i ddangos sut y bydd ein ffrindiau Americanaidd yn medru bod yn danysgrifenwyr.

(un Cymraeg ac un Saesneg). Bydd enwau’r ymgeiswyr hyn yn cael eu rhestru yng nghefn y ddau gyhoeddiad.

Braf iawn yw bod ein bwriadau a’n cynlluniau bellach yn gweld golau dydd. Byddai hi’n fêl ar ein bysedd ac yn fraint petai llawer o’n cefndryd Americanaidd yn gallu gwneud y daith hir i Gymru ac ymuno â ni yn 2018.

Rydym hefyd wrth ein boddau i allu cyhoeddi ein bod yn gweithio gyda Teithiau Cambria, cwmni gweithredwr teithiau o Aberystwyth, er mwyn trefnu taith o10 diwrnod cyffrous ar gyfer ein ffrindiau a’r teuluoedd sy’n dymuno ymuno â ni o Ogledd America (ewch i dudalen 6 a 7 o’r daflen hon i gael mwy o wybodaeth).

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch ag un o’n hysgrifenyddion:

Arwel Jones ja.jones50@btinternet.com

Ray Williams raywilliamsvet@yahoo.co.uk

Ohio logo Ohio 2 Ohio 3 Ohio 1

Y rhaglen sydd ar y gweill o ddigwyddiadau dathliadau’r daucanmlwy­ddiant

Dydd Gwener Mehefin 22ain 2018 – Cyfle i gyfarfod a chroesawu pawb i Geredigion.

Dydd Sadwrn Mehefin 23ain – Barbaciw ar Fferm Tirbach, Cilcennin (dyma gartref John Jones, arweinydd y chwe teulu gwreiddiol a fu­dodd i Ohio yn 1818.)

Dydd Sul Mehefin 24ain – Gwasanaeth boreol yn y capel lleol.

Dydd Sul Mehefin 24ain – Cymanfa Ganu yn y prynhawn. Canu emy­nau allan ar y bryniau os yw’r tywydd yn ffafriol. Os nad ydyw cynhelir y gymanfa yn y capel.

Dydd Llun Mehefin 25ain – Dydd Gwener Mehefin 29ain – Teithiau bws i gartrefi a ffermydd rhai o’r ymfudwyr gwreiddiol – gobeithio y bydd y teithiau hyn yn cynnwys llawer o’r arddangosfeydd a drefnwyd.

Dydd Llun Mehefin 25ain – Dydd Sadwrn Mehefin 30ain – Bydd o leiaf pedwar arddangosfeydd o gwmpas yr ardal gan gynnwys Cilcennin, Tregaron ac Aberaeron.

Dydd Llun Mehefin 25ain – Dydd Gwener Mehefin 29ain – Bydd nos­weithiau canu mewn tafarndai yn cael eu cynnal mewn lleoliadau gwahanol bob noson.

Dydd Mercher Mehefin 27ain – Drama yn seiliedig ar straeon yr ym­fudwyr, i’w berfformio ger y cei yn Aberaeron.

Dydd Iau Mehefin 28ain – Drama yn seiliedig ar straeon yr ymfudwyr, i’w berfformio ger y cei yn Aberaeron.

Dydd Sadwrn Mehefin 30ain – Cyngerdd awyr agored yn Aberaeon i ddathlu’r daucanmlwyddiant – cerddoriaeth Gymraeg a cherddoria­eth glasurol.

Dydd Sadwrn Mehefin 23ain – Dydd Sadwrn Mehefin 30ain – Efallai bydd llong hwylio sydd yr un ffunud â’r gwreiddiol a hwyliodd dros yr Iwerydd ym Mae Ceredigion y flwyddyn nesaf. Bydd ymwelwyr yn gallu mwyn­hau teithiau byr o harbwr Aberaeron – profiad anhygoel dy ni’n siwr!

Rhywbeth bach ar gyfer ein ffrindiau a’u teuluoedd o Ogledd America…

Mae’r cwmni teithio o Aberystwyth, Teithiau Cambria, yn arbenigwyr yma yng Nghymru, ac ar hyn o bryd maent yn gweithio’n ddiwyd yn trefnu digwyddiadau ar gyfer y rheini ohonoch sy’n bwriadu ymweld â ni yn ystod dathliadau 2018. Rydym hefyd yn gobeithio trefnu taith i Ogledd America i’r rheini sy’n dymuno dathlu ymfudiad y Cymry i America ymhellach. Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’r teithiau hyn, cysylltwch â ni ar y manylion isod.

Taith 10 diwrnod

Caiff y daith ei chynnal dros wythnos y dathliadau o gwmpas bro Aberaeron, sy’n cynnwys digwyddiadau’r rhaglen yn ogystal â chyfle i grwydro’r ardal cyfagos. Bydd llety, trafnidiaeth a thywyswyr yn rhan o’r pris, heb sôn ar yr holl weithgareddau a’r holl ddigwyddiadau a gynhelir yn ystod wythnos y dathliadau (gweler y rhaglen sydd ar y gweill). Bydd rhai prydau bwyd ar gael hefyd.

Pris awgrymedig: £1150 / $1450USD (yn seiliedig ar 20 o fobl yn teithio / hanner prydiau)

Nodwch: Nid yw trafnidiaeth i’r maes awyr nac oddi yno wedi’i gynnwys yn y pris, ond fe allwn drefnu i chi.

Dewisiadau Ychwanegol yn ystod eich amser yn ardal Aberaeron

Fel rhan o’ch amserlen byddwn yn cynnwys 2 ddiwrnod rhydd i chi ymlacio yn nhre godidog Aberaron, neu drefnu’ch gweithgareddau eich hunain. Byddwn ni hefyd yn cynnig dewisiadau ychwanegol, gan gynnwys y cyfle i chi olrhain eich coeden deulu! Rydym yn gweithio gydag arbenigwyr achau a fydd yn eich rhoi ar ben ffordd i ddechrau ymchwilio ar hanes eich teulu a hanes eich cyndeidiau yma yng nghanolbarth Cymru.

Dewisiadau Estynol

Gallwn gynnig 4 noson estynedig yn dilyn y prif daith, yn crwydro golygfeydd hynod Gogledd Cymru. Gallwch drefnu hyn fel rhan o griw, neu yn breifat, gyda’r gost yn dibynnu ar y nifer. Os dymuna rhywun estyniad yn crwydro unrhyw ardal arall o Gymru, gall hyn hefyd gael ei drefnu yn breifat.

Beth ag ymweld â’n teulu a ffrindiau yng Ngogledd America?

Taith y Cymry yng Ngogledd America 2018 Mae Teithiau Cambria yn casglu enwau ar y foment i weld os oes did­dordeb mewn trefnu taith o Gymru i Ogledd America yn 2018. Cysyllt­wch am ragor o fanylion ac i rrestru eich diddordeb.

reservations@cambriatours.co.uk | +44 (0) 1970 631731

Ohio Banner      Ohio Banner 2