Grwpiau Cymunedol

Gellir dod o hyd i fanylion yma am glybiau, grwpiau a chymdeithasau yn y pentref, a gwybodaeth am yr hyn y maent wedi bod yn ei wneud a’r hyn a fydd yn digwydd yn y dyfodol. Os oes gennych unrhyw wybodaeth bellach i’w gyfrannu, dylid cysylltu â Cilcennin Cyntaf. mailto:cyntaf@cilcennin.cymru

Tîm Hanes Teuluol

Tîm Hanes Teuluol

Twr o wirfoddolwyr brwdfrydig yn ymchwilio a chofnodi hanes teuluol y pentref.
Galwch mewn i un o gyfarfodydd y tîm os ydych am rannu cofion personol, lluniau neu ddogfennau hanesyddol yn ymwneud ar bentref. Edrychwch am ddyddiadau’r cyfarfodydd ar calendar y neuadd.

Sefydliad y Merched

Sefydliad y Merched

Sefydlwyd WI Cilcennin ym mis Hydref 1956 ac mae wedi llwyddo byth ers hynny. Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda siaradwyr rhagorol. Mae aelodau ynghlwm wrth helpu plant yr ysgol leol i wau, i wneud gwaith crefft a garddio.
Rydym yn gweini te ac yn helpu yn y Diwrnod Hwyl blynyddol sy’n cael ei gynnal ym mis Gorffennaf.
Mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn neuadd y pentref ar nos Lun am 7.30 pm. Ry-dym ni’n ceisio cael dau gyfarfod y mis, ac o bryd i’w gilydd rydym yn cael cyfarfod yn y prynhawn, a gynhelir am 1.30pm. Mae gwibdaith fel arfer ym mis Mai, ac ym mis Gorffennaf rydym yn paratoi ar gyfer y Diwrnod Hwyl. Awn i weld Sioe Gerdd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth bob haf. Croeso cynnes i aelodau newydd.

Clwb Garddio

Clwb Garddio

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd y Pentref am 2.00 p.m ar y dydd Mercher cyntaf ym mhob mis, rhwng mis Mawrth a Thachwedd (gan gynnwys y misoedd hynny). Daw aelodau’r clwb o gymuned a chyffiniau Cilcennin. Y nod yw rhoi cyfle i bobl ran-nu gwybodaeth am hadau a phlanhigion, trafod syniadau dylunio, siarad am broblemau garddio a rhoi cymorth lle bo’n bosib – i gyd gyda phaned o de a bisged. Mae trafodaethau’n cynnwys sut i sefydlu planhigfa a’r problemau wrth wneud hynny, sut i dyfu tomatos a sut i dyfu planhigion prydferth mewn basged grog.
Sioe’r Gwanwyn a chystadleuaeth ffotograffau yn Ebrill.
Gwerthiant planhigion yn Mai.
Sioe Gardd yn Medi.

Grwp Hanes Lleol

Grwp Hanes Lleol

Mae Grŵp Hanes Lleol Cilcennin yn cwrdd yn Neuadd y Pentref am 7.30 pm ar yr ail ddydd Mercher ym mhob mis. Mae’n gyfle i ddatblygu dealltwriaeth o hanes ein cymuned leol.
Pris mynediad i gyfarfodydd yw £1 ac mae’n cynnwys lluniaeth. Caiff y ffïoedd eu defnyddio i ariannu gweithgareddau hanes. Os ydych am ymuno â’r grŵp (does dim ffi i ymuno) neu os oes gennych unrhyw beth y gallech gyfrannu at y grŵp, gallwch gysylltu â:
Cadeirydd – Ray Williams
Ysgrifennydd – Tony Morgan
Mae offer sganio digidol ar gael ym mhob cyfarfod, felly os ydych am ddod draw i rannu neu i ddiogelu eich hen ddogfennau, dewch â nhw gyda chi.

Clwb Cinio

Clwb Cinio

Mae Clwb Cinio’r henoed, a gefnogir gan Wasanaethau Cymdeithasol Ceredigion, yn cwrdd bob dydd Mawrth yn Neuadd Bentref Cilcennin am 12, hanner dydd.
Mae prydau bwyd yn costio £5.00 yr un ac yn cael eu darparu gan wirfoddolwyr lleol sy’n defnyddio cyfleusterau’r gegin yn Neuadd y Pentref.
Gwerthfawrogir cymorth.

Dosbarthau Pwytho

Clwb Gwnïo Cilcennin

Dosbarthau Pwytho creadigol gwreiddiol a defnyddio ffabrig.
Pob yn ail ddydd Iau 10.00 – 12.30
Edrychwch am ddyddiadau’r dosbarthiadau ar calendar y neuadd.
Tiwtor: Sonia Turner shmjturner@gmail.com

vale-of-aeron-riding-club

Clwb Marchogaeth Bro Aeron

Rydym yn glwb marchogaeth bach yng Ngorllewin Cymru a sefydlwyd dros 20 mlynedd yn ôl. Mae gennym aelodau o ardaloedd cyfagos Llanbedr Pont Steffan ac Aberaeron. Rydym ni’n cynnig hyfforddiant a chyfle i ddatblygu i’n haelodau, boed ar gefn ceffyl neu oddi arno, yn ogystal â digwyddiadau cymdeithasol. Mae croeso cynnes bob amser i aelodau newydd, hŷn ac iau.
Rydym yn cynnal cyfarfodydd agored yn Neuadd Bentref Cilcennin felly os hoffech chi ddod i gwrdd ag aelodau eraill neu i gael gwybod mwy amdanom ni, dewch draw.
Person cyswllt: Marina Boyes

Clwb Whist

Clwb Whist

Mae gyrfa chwist yn digwydd yn Neuadd y Pentref, Cilcennin, ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mhob mis, fel arfer am 7.30pm