Amdanom Ni

Cwmni dielw yw Cilcennin Cyntaf gyda’r nod o wella rhwydwaith addysgol, cymdeithasol, diwylliannol a diwydiannol pentref Cilcennin a’r cymdeithasau cyfagos.

Dechreuodd Cilcennin Cyntaf gyda chyfarfod yn y pentref ym mis Chwefror 2006, lle daeth 35 o bobl i geisio gwella telathrebu yng Nghilcennin, ac yn anad dim, i geisio cael mynediad i wasanaethau band eang drwy Broadband for Cilcennin (BB4C), sef sefydliad dros dro.

Amcanion y Cwmni yw:

 • darparu sbardun ar gyfer cydlynu a datblygu cymdeithasol yng Nghilcennin a’r cymunedau cyfagos
 • hyrwyddo amrywiaeth o gyfleoedd a hyfforddiant i deuluoedd ac unigolion o bob oed yn y gymuned er mwyn iddynt fwynhau manteision dysgu gydol oes, i gefnogi menter busnesau, i ddatblygu gweithgareddau hamdden a chael mynediad at wasanaethau cefnogi
 • sicrhau bod systemau cyfathrebu cyfredol effeithlon ac effeithiol ar gael sy’n hanfodol ar gyfer darparu’r amcanion hyn yn llwyddiannus.

Cyfarwyddwyr

Ray Williams, Cadeirydd, milfeddyg wedi ymddeol
Judith Morgan, Trysorydd.
Tony Bamber, Ysgrifennydd Cynorthwyol, aelod cyfetholedig, Llyfrgellydd Siartredig, wedi ymddeol.
Robert Fry, Athro, wedi ymddeol
Mike Waller
John Lumley, swyddog llywodraeth leol wedi ymddeol , datblygwr eiddo a’r Cynghorydd Cymuned

Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Mawrth 10, 2014

Adroddiad y Cyfarwyddwyr Cilcennin Cyntaf ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 28 Chwefror, 2015

Os gallwch gyfrannu i’r gymuned mewn unrhyw fodd, boed yn Cilcennin Cyntaf neu’r wefan hon, dylid cysylltu drwy ddefnyddio’r dulliau isod:

Cilcennin Cyntaf
Ty Glyn Lodge,
Cilcennin
Lampeter
Ceredigion
SA48 8DD
Dylid anfon unrhyw ymholiad at: mailto:cilcennin_cyntaf@aol.co.uk

Mae ein llwyddiannau hyd heddiw yn cynnwys:-

 • Gosod gwasanaeth band eang trwy loeren i ganol y pentref.
 • Gwella rhwydwaith telathrebu’r pentref.
 • Gosod gwasanaeth band eang daearol yn y pentref.
 • Darparu hyfforddiant cyfrifiadurol i ddefnyddwyr newydd.
 • Ffurfio Clwb Hanes.
 • Plannu Cennin Pedr yn y pentref.
 • Gwibdaeth i Sa Ffagan, Caerdydd
 • Prosiect lluniau thermal tai Cilcennin.

Ni fyddwn wedi llwyddo heb gymorth nifer o sefydliadau gan cynwys tim RIBS Cynulliad Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion, prosiect Rural Wings yr Undeb Ewropeaidd a Chyngor Cymuned Ciliau Aeron. Rhaid hefyd diolch perchnogion tai Brithlen Bitw, Rhiwlas Uchaf, Fferm Penwern, Hafan Deg a Bwlch y Dŵr, Cilcennin a Steve James cynt o Wyndarra, Cilcennin.

Fydd prosiectau yn y dyfodol yn cynnwys:-

 • Gwella gwasanaeth band eang trwy sicrhau gwifrau ffibr opteg i Gilcennin a’r pentrefi cyfagos.
 • Dathlu Canmlwyddiant Ohio
 • Taith i’r ifanc i’r Urdd yn Llangrannog.

Aelodaeth

Llenwch un o’r ffurflenni canlynol i ddod yn aelod o Cilcennin Cyntaf. Mae aelodaeth yn costio £ 1 ac yn para am oes.
Ffurflen Aelodaeth PDF (Cymraeg)